Nieuws

Kom op 31 mei naar de Dag van de Coach en ontvang als StiR-geregistreerde € 30,- korting!

Op donderdag 31 mei organiseert het Tijdschrift voor Coaching voor de zevende keer de Dag van de Coach met als thema moed.
Moed biedt kracht en hoop in confrontatie met pijn, tegenslag, onzekerheid en angst. In alle gevallen gaat het over het nemen van risico’s over de grens van je comfortzone. Daarbuiten speelt lef zich af. Buiten de comfortzone speelt ook het coachtraject zich af. Dit vraagt lef, zowel van de coachee als van jou als coach. Durf je het aan?

Specialisten Andor de Rooy, Elke Geraerts en Marinka Lipsius moedigen je aan om meer lef te tonen, op persoonlijk vlak, in de organisatie en de maatschappij. Neem het heft in eigen hand en versterk de energie, productiviteit en het geluk van jou en je coachee!

De sessies belichten de vele facetten van moed voor jou als coach, als ondernemer en voor jouw coachee. Ga de uitdaging aan en kijk over de grens van jouw eigen comfortzone: fris gewaagd is half gewonnen.

Ferry Zandvliet overleefde de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs en had de moed om te vechten tegen angst en wantrouwen. Geef niet toe aan angst en boosheid, heb moed!

Als lid van de StiR komt in u aanmerking voor € 30,00 korting. Meld u snel aan want vorige edities waren zeer vroegtijdig uitverkocht.

Bron: Tijdschrift voor Coaching


Nieuw promotiemateriaal StiR

Onlangs is van StiR de folder 'Laat je registreren' aangepast en vernieuwd. U kunt deze hier downloaden.


Leden beroepsvereniging LVSC geven groen licht om verdere samenwerking met de StiR te verkennen

GEZAMENLIJKE VERKLARING

7 december 2017

LEDEN BEROEPSVERENIGING LVSC GEVEN GROEN LICHT OM VERDERE SAMENWERKING MET DE STICHTING REGISTRATIE StiR TE VERKENNEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging voor supervisie en coaching, LVSC , van 7 december heeft het bestuur van de vereniging van haar leden toestemming verkregen om een samenwerking met de Stichting Registratie StiR verder te verkennen. Eerder had het voltallige bestuur van de StiR daartoe ook besloten. Doel van het met elkaar in gesprek gaan is te onderzoeken hoe de krachten te bundelen zijn. Tevens te bezien hoe een samenwerking de (door)ontwikkeling van de aangesloten professionals ten goede komt.

Lees meer

LVSC en StiR zijn beide organisaties die zich bezighouden met de registratie van de kwaliteit van de bij hun ‘aangesloten’ professionele begeleiders, waaronder coaches en supervisoren, professioneel begeleiders. Het belang dat zowel door LVSC als door StiR wordt nagestreefd is het bevorderen van de kwaliteit van de begeleidingskundigen en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundige. Een samenwerking tussen beide organisaties zou professionele begeleidingskundigen één centrale plek bieden waarbij zij zich kunnen aansluiten. Een samenwerking zou niet alleen de slagkracht en de zichtbaarheid van deze beroepsgroep vergroten, maar ook de vakontwikkeling verder stimuleren.

Naar verwachting zal de verkenning voor de zomer van 2018 afgerond zijn en de leden respectievelijk achterban van LVSC en StiR nader geïnformeerd worden.

De beroepsvereniging voor supervisie en coaching LVSC heeft ruim 2100 leden, waarvan 300 registercoaches en 1550 geregistreerde supervisoren (www.lvsc.eu)

De Stichting StiR beheert het kwaliteitsregister voor professionele begeleiders met 1.000 (team)coaches en supervisoren (www.stir.nu)

++++++++++++

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Marieke Bendeler via info@stir.nu

Nieuwsbericht StiR op 7 december 2017 (gelijktijdig met het plaatsvinden van de ALV van LVSC waar de ontwikkelingen mondeling worden toegelicht)

StiR voert verkennende gesprekken met LVSC om te komen tot een krachtenbundeling

Op dit moment bestaan in Nederland meerdere beroepsverenigingen die allen nagenoeg hetzelfde nastreven: het bevorderen van de kwaliteit van het vak van professioneel begeleiders en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundigen. Er bestaat maar één stichting die een register beheert om tegemoet te komen aan de wens het vak verder te professionaleren en de kwaliteit te bewaken: StiR.

Door deze veelheid van organisaties lukt het soms minder goed datgene te bereiken wat we het liefste zouden willen namelijk: het vak van professioneel begeleiders een stevig fundament geven en zorgdragen voor een algehele bekendheid. StiR heeft mede hierdoor gemeend vorig jaar verder in gesprek te gaan met LVSC om te bezien waar we elkaar kunnen verstevigen om op deze manier tot synergie te komen. Deze gesprekken verlopen goed: alle bestuursleden zijn enthousiast om nadere gesprekken te voeren.

LVSC heeft vandaag haar Algemene Ledenvergadering waarin zij dit met haar leden zal bespreken. Wij hopen natuurlijk dat de achterbannen net zo enthousiast zijn en we kunnen inzetten op vervolggesprekken zodat we hopelijk voor de zomer u een concreet plan kunnen presenteren.


StiR erkent opleiding Teamchange Talentontwikkeling

Op 6 oktober 2017 heeft StiR de opleiding Teamchange Talentontwikkeling erkend. Deelnemers aan de opleiding kunnen binnen 5 jaar na afronding van de leergang erkenning bij StiR aanvragen. StiR feliciteert Teamchange Talentontwikkeling van harte met de erkenning.


Terugblik StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ 5 oktober 2017

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats

Lees meer

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats.

Liesbeth Kooijman, bestuurslid van StiR, opende de middag door kort Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend voor je stress uit’ te introduceren. Suzan start de bijeenkomst met de melding dat haar boek op dit moment het best gelezen en meest verkochte boek is over stress.

In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema stress verder uitgediept. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling inspanning en ontspanning van de firma Stress’. Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking van stress en de wijze waarop mensen hier mee kunnen omgaan. Coaches kregen praktische handvatten over de verschillende oorzaken van overbelasting.

Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten signeren van het boek, dat alle deelnemers mee naar huis kregen.

De deelnemers waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 8,1.

Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor hun vakontwikkeling en inspiratie.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar.


Persbericht prijsuitreiking HSP Professional van het Jaar 2017

De organisatie van het HPS Congres Nederland heeft een Verkiezing van de HSP Professional van het Jaar in het leven geroepen. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 13 oktober in Spant! Bussum, tijdens het HSP Congres Nederland 2017.

Voor het hele persbericht klik hier


Wet Bescherming persoonsgegevens per 1 juli 2017

Aanleiding
Vanaf 1 juli 2017 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangepast. StiR geeft onderstaand een korte samenvatting over de deze Wet en de wijzigingen. Voor verdere informatie en precieze individuele toepassing kan StiR u helaas niet van dienst zijn. Wel hebben we onderstaand algemene website adressen opgenomen, waar u mogelijk meer informatie kunt terugvinden.

Lees meer

Inleiding
Burgers hebben het recht te weten waarom en hoe een organisatie persoonsgegevens gebruikt. In de Wbp staat wat derden wel en niet mogen doen met persoonsgegevens. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in hun eigen gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

Algemene verplichtingen
De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt moeten worden. Persoonsgegevens mogen verder slechts verzameld worden voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Daarnaast mogen persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor zover ze, gelet op het doel van verzameling, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Dit betekent dat de verantwoordelijke zich voor alle persoonsgegevens die hij verwerkt moet afvragen of ze ook echt nodig zijn om het doel te bereiken. De ‘gebruiker’ van de persoonsgegevens moet altijd melden als hij de gegevens gaat bewaren. Dit geldt ook voor indirecte verwerking van gegevens.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Er is een verschil tussen direct en indirect identificerende gegevens. Direct identificerend is bijvoorbeeld een naam (eventueel in combinatie met adres of geboortedatum) of e-mailadres, indirect identificerend is bijvoorbeeld een kenteken dat na raadpleging van een register in verband kan worden gebracht met een bepaald persoon. Let op: als daadwerkelijke identificatie niet meer mogelijk is – anonimisering – dan is een gegeven geen persoonsgegeven meer.

Bijzondere persoonsgegevens
Naast ‘normale’ persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden in een vorm die identificatie mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van de bepaalde doeleinden.

Beveiliging
Persoonsgegevens moeten veilig opgeslagen worden. Daarom moeten er ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ worden getroffen om ze te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op welke manier dit kan en of deze manier over een aantal jaren nog steeds veilig wordt geacht, is per situatie verschillend.

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik gegevens
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Dit kan gemeld worden bij het meldpunt datalekken.

Diverse links:
Link naar meldplicht-datalekken
Link naar Wet bescherming persoonsgegevens Overheid.nl
Link bescherming persoonsgegevens Rijksoverheid


StiR aanwezig bij de Dag van de Coach

Op 8 juni jl. vond in Ede de 10e editie van de Dag van de Coach plaats. Gedurende de dag werden de professioneel begeleiders op een bijzonder inspirerende wijze meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen van het vak. Hiernaast konden zij voor en na de workshops en centrale presentaties terecht op de informatiemarkt. StiR had met haar stand een goede aanloop. Mensen die al StiR geregistreerd zijn kwamen een praatje maken, vonden antwoorden op levende vragen en dachten mee over een mogelijke invulling van een nieuwe editie van StiR on Tour. Hiernaast ontmoeten we veel professioneel begeleiders die belangstelling hadden voor een StiR registratie en nieuwsgierig waren naar de toelatings- en herregistratie eisen. Ook hebben we kennisgemaakt met opleidingen die nog niet StiR erkend zijn, maar dit misschien wel zouden willen. Kortom: een bijzondere dag vol nieuwe en leuke indrukken!


StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ op 5 oktober 2017 in de regio Amsterdam

Suzan Kuijsten, auteur van het succesvolle boek 'Hollend voor je stress uit', zal nogmaals een masterclass stress voor ons geven. Deze keer op 5 oktober a.s. in de regio Amsterdam.

Lees meer

Suzan is een van de bekendste stressdeskundigen van Nederland en we zijn dan ook blij dat ze deze workshop voor ons komt geven. Op humoristische wijze en met rijk geïllustreerde voorbeelden, filmpjes en anekdotes maakt Suzan je wegwijs en stresswijs. In vogelvlucht neemt ze ons mee in het fenomeen stress en de wijze waarop wij hier in onze begeleiding aandacht aan kunnen geven. In de wereld van Afdeling inspannen en Afdeling ontspannen legt Suzanne heel helder uit welke lichamelijke oorzaken aan te wijzen zijn als we het hebben over stress. Waarom is het zo lastig om te stoppen met hollen? Wat is er voor nodig om tijdig in te grijpen en hoe doe je dat dan? Welk domino effect hebben stressfactoren?

Wanneer en waar?
Donderdag 5 oktober 2017, In den Ossewaerd, Vuurlijn 50, 1424 NS De Kwakel.

Programma

  • 15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie en thee

  • 15.30 - 17.30 uur: Masterclass Suzan Kuijsten

  • Vanaf 17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden en kosten
Voor aanmelden klik hier. StiR-geregistreerden betalen € 95,00; niet-geregistreerden betalen € 125,00.
Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Hollend voor je stress uit’ cadeau!


Achtergrond Suzan Kuijsten
Suzan Kuijsten is coach, trainer, spreekster en helpt organisaties bij het ontwikkelen van stressmanagementbeleid. Ze geeft lezingen en blogt sinds kort voor Wendy Online. Haar boek Hollend voor je stress uit is zeer lovend ontvangen:

  • "Dit is een boek waar je je leven lang plezier aan hebt" - Dolf Jansen
  • "Voor iedereen die het beste uit zijn of haar leven wil halen" - Annemarie van Gaal
  • "Het enige boek dat nog op je bureau zou moeten liggen" - Weekblad Margriet
  • "De spijker op zijn kop (…) de overzichtelijke weergave van stressfactoren en gereedschappen geeft ook voor hulpverleners een meerwaarde" - Het Stresscentrum

Bron: StiR


Terugblik StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ 14 maart 2017

Op 14 maart jl. vond bij De Agnietenberg in Zwolle de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats.

Lees meer

Marieke Bendeler, sinds 1 januari jl. de nieuwe manager van StiR, opende de dag door kort in te gaan op (de werkzaamheden van) StiR, waarna ze Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend voor je stress uit’ introduceerde. In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema stress verder uitgediept. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling inspanning en ontspanning van de firma Stress’. Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking van stress en de wijze waarop mensen hier mee kunnen omgaan. Coaches kregen praktische handvatten over de verschillende oorzaken van overbelasting en termen als ‘look-a-like endorfine’.

Na een inspirerende middag werd de dag afgesloten met benoeming van het heugelijke feit dat het boek van Suzan op dit moment het best gelezen en meest verkochte boek is over stress. Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten signeren van het boek, dat alle deelnemers mee naar huis kregen. De deelnemers waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 7,8. Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor hun vakontwikkeling.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar. Mensen die deze StiR on Tour gemist hebben, krijgen nog een kans: op 5 oktober 2017.
Bron: StiR