StiR PE punten leeractiviteit

Onder Permanente Educatie wordt verstaan: educatieve activiteiten met als doel kennis en vaardigheden als professioneel begeleider op peil te houden.

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen aanbieders van leeractiviteiten hun accreditatieaanvraag verzorgen via PE online. In 2020 door StiR geaccrediteerde leeractiviteiten zullen niet nogmaals inhoudelijk beoordeeld worden. Nieuwe activiteiten wel.
Voor beide routes is het noodzakelijk eerst een account aan te maken via PE online.

Accreditatie aanvragen
Om registratie bij StiR te behouden moeten geregistreerde professioneel begeleiders bij- en nascholing volgen. Hiervoor kunnen ze bij- en nascholing volgen die is geaccrediteerd door StiR. Aanbieders van relevante leeractiviteiten kunnen hun scholing ter accreditatie aanbieden bij StiR. Om voor de eerste keer accreditatie aan te vragen moet eerst account aangemaakt worden bij PE online. Pas hierna kan ingelogd worden en de aanvraag ingediend worden.

Bestaande account eerder aangemaakt voor een andere sector?
Heeft de aanbieder al een account bij PE-online voor een andere beroepsgroep, dan kan via het bestaande PE-account autorisatie aangevraagd worden bij StiR: kies in het eigen account bij ‘Autorisatie’ in de lijst met Beroepsorganisaties voor ‘Stichting Registratie (StiR)’ en daarna Autorisatie aanvragen. Nadat de autorisatie door StiR is goedgekeurd, kan bij de accreditatieaanvraag aangegeven worden dat deze voor StiR aangevraagd wordt.

Voor het eerst accreditatie aanvragen via PE online?
Als er nog geen account is voor PE-online, kan deze hier aangevraagd worden. Bij het aanmaken van een account of het inloggen bij PE online, verschijnt de algemene pagina van PE online. Na ingelogd te zijn, komt de pagina van StiR in beeld voor verdere verwerking.

Eisen accreditatie
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De gestelde eisen zijn terug te vinden in het accreditatiereglement.

Accreditatie procedure
Voor het aanvragen van accreditatie voor een nascholingsactiviteit geldt een vastgestelde procedure.

1. Vraag een PE online account aan
Het indienen van een accreditatieaanvraag kan pas nadat een account is aangevraagd.
Vraag hier een PE online account aan. Nadat het account is aangevraagd, worden inloggevens per mail verstuurd.

2. Log in bij PE Online
Aanbieders die al een account hebben of dit net hebben aangevraagd, kunnen inloggen door gebruikmaken van de verstuurde inloggegevens. Log hier in bij PE Online

3. Vul het aanvraagformulier in
Via accreditatie aanvragen wordt gestart met het indienen van de accreditatieaanvraag. De inhoudelijke eisen worden beschreven in het accreditatiereglement.

4. Betalen van de factuur
Voordat de accreditatiecommissie aan de slag gaat met het beoordelen van de aanvraag, moet de factuur eerst betaald worden. De snelste route is dit te verzorgen via iDeal. De andere optie zal zorgdragen voor een langere doorlooptijd.
De activiteiten die in 2020 al door StiR zijn beoordeeld en goedgekeurd, hoeven niet opnieuw betaald te worden en lopen nog een jaar door. Nieuwe aanvragen zullen echter pas in behandeling worden genomen nadat de factuur betaald is.

5. Controle dossier
Als het aanvraagformulier volledig is doorlopen, volgt een eerste beoordeling van het dossier. Daarbij wordt gekeken of alle benodigde informatie aanwezig en voldoende duidelijk is. Indien er zaken ontbreken, versturen wij een bericht met het verzoek dit alsnog aan te vullen. Als het dossier compleet is, wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de accreditatiecommissie.

6. Beoordeling door accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie beoordeelt het programma inhoudelijk op basis van de gestelde eisen uit het accreditatiereglement, op relevantie en of de werkvormen voldoende aansluiten. Als al deze onderdelen positief worden beoordeeld, zal het aantal accreditatiepunten worden toegekend, waarbij 1 uur scholing gelijkstaat aan 1 PE punt.

7. Terugkoppeling uitkomst beoordeling
Na de inhoudelijke beoordeling wordt de uitkomst gedeeld met de aanvrager. Bij een positieve beoordeling zal het programma worden toegevoegd aan de scholingsagenda van StiR.

Doorlooptijd
Zodra wij over het volledige aanvraagdossier beschikken en de factuur betaald is, geven wij in principe binnen 6 weken uitsluitsel over de beoordeling.
Een toekenning van accreditatie van een leeractiviteit heeft bij ongewijzigde inhoud een geldigheid van twee jaar vanaf de dag dat de commissie het besluit kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

Kosten
Bestaande geaccrediteerde leeractiviteiten zullen voor 2020 en 2021 geen factuur meer hoeven betalen. Zij ontvangen tegen het eind van de looptijd een bericht dat een nieuwe aanvraag ingediend kan worden omdat de huidige afloopt.

Kosten nieuwe aanvragen

Duur leeractiviteit: Prijs voor 2 jaar:
<= 7 uren € 150
> 7 uren en <= 21 uren € 300
> 21 uren € 500

StiR is niet btw-plichtig

Scholingsagenda

Zodra leeractiviteiten zijn goedgekeurd zal dit zichtbaar worden in de scholingsagenda. In de overgangsfase tot uiterlijk 30 november a.s., zal het bestaande overzicht naast de scholingsagenda op onze website gepubliceerd worden:
Ga direct naar het overzicht toegekende PE punten leeractiviteiten 2020

Extra promotie vanuit StiR – 10% korting voor StiR geregistreerden
De opname van de leeractiviteit is naast relevant voor StiR geregistreerden, ook relevant voor aanbieders van leeractiviteiten. StiR geregistreerden kunnen dan immers makkelijk zien welke leeractiviteiten van voldoende kwaliteit zijn om mee te mogen nemen bij de aanvraag voor herregistratie. Als de aanbieder ervoor kiest om de leeractiviteit extra te laten promoten, is dat mogelijk: Wij plaatsen deze leeractiviteit bij nieuws op onze website, besteden hier aandacht aan via onze nieuwsbrief en social media kanalen. De StiR geregistreerden ontvangen in dit geval 10% korting van de aanbieder op de prijs van de leeractiviteit.

PE-online
PE-online is een applicatie voor professionals en cursusaanbieders om snel, eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer voor de kwaliteitsregistratie van huisartsen, tandartsen, schoonheids- en medisch specialisten.

Afspraken gebruik beeldmerk StiR door aanbieders van geaccrediteerde scholing

• De aanbieder van scholing die gebruikmaakt van het beeldmerk van StiR is het niet toegestaan af te wijken van het door StiR gedeponeerde en aan de onderneming digitaal ter beschikking te stellen beeldmerk, in de originele kleur, in zwartwittonen of in de huisstijlkleur. Het beeldmerk mag wel worden vergroot of verkleind;
• Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in of met verwijzing naar de scholing waarop de accreditatie van toepassing is;
• Bij de doorhaling of aflopen van de accreditatie dient de (voormalig) scholingsaanbieder onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het beeldmerk. Nog aanwezige voorraden van commerciële uitingen waarop het beeldmerk voorkomt dienen onbruikbaar te worden gemaakt en het beeldmerk dient van eventuele websites te worden verwijderd;
• StiR is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het beeldmerk, alsmede iedere andere uiting omtrent de accreditatie een (voormalig) aanbieder te controleren. De aanbieder is verplicht aan een dergelijke controle medewerking te verlenen.