Missie, visie, doelstellingen

Missie
StiR biedt als onafhankelijk kwaliteitskeurmerk aan professioneel begeleiders (coaches) en opleiders de mogelijkheid zich door accreditatie en/of registratie in kwalitatief opzicht professioneel te onderscheiden.

Visie
StiR streeft naar hoogwaardige kwaliteit van professioneel begeleiders (coaches) en opleiders in Nederland. Registratie en herregistratie bij StiR vindt uitsluitend plaats op basis van strenge kwaliteitsnormen. StiR draagt zo in belangrijke mate bij aan de zichtbaarheid en profilering van uitsluitend kwalitatief hoogwaardige professioneel begeleiders (coaches) en opleiders. Zij wil maximale transparantie bieden aan de klant door in te staan voor de kwaliteit van bij StiR geregistreerde begeleiders (coaches) en opleiders. Het doel van StiR is om uiteindelijk te komen tot één centraal en landelijk als zodanig erkend kwaliteitsregister van begeleiders (coaches) en opleiders.

Kernwaarden StiR zijn vertrouwen, gebruikersvriendelijkheid en transparantie.
Vertrouwen: StiR gaat uit van vertrouwen in de professional en in de opleiding. StiR wil geen uitputtende controle uitoefenen op de professional en de opleidingen, maar wil wel kunnen toetsen en aantonen hoe het staat met de kwaliteit.
Gebruikersvriendelijkheid: StiR faciliteert voor een groot deel het proces van (registratie en) herregistratie als het gaat om het aangeven van het moment van herregistratie en het digitaal verwerken van bewijsstukken.
Transparantie: StiR geeft duidelijkheid over wie zich kan (her)registreren, welke meetlat en criteria gebruikt worden en welke stappen er zijn in het (her)registratieproces.

Strategische doelstellingen 2019-2024

Identiteit
StiR is hét onafhankelijke registratiehuis voor de sector van professioneel begeleiders en coaches. Eén centrale plek van waaruit de kwaliteitsnormen voor professioneel begeleiders worden vormgegeven. Door kwaliteit te bevorderen, te bewaken en te erkennen draagt StiR bij aan de zekerheid van de sector in het algemeen. Meer in het bijzonder aan de ontwikkeling en tevredenheid van cliënten van de begeleiders en/of klanten en medewerkers van de organisaties.

Together
StiR heeft geen ledenvergadering, maar wil wel een gemeenschap vormen, rondom het vak en haar kwaliteitsdebat. StiR organiseert samen met geregistreerden en partners lezingen en borrels, diners met een plus, een speech of een discussie. Per thema gesorteerd of in de regio. Met de dynamiek van de behoefte, dus als er vraag is naar een onderwerp dat trend zet.

Registratie
Registratie betekent het toetsen van kwaliteit en daarna het zichtbaar maken van begeleiders en opleiders, die aan de kwaliteitsnormen voldoen. Normen stellen is een democratisch proces, waardoor draagvlak ontstaat. Toezicht houden gebeurt door wederzijdse erkenning en vertrouwen, aangevuld met blinde steekproefsgewijze controle. StiR wil in de toekomst nog vaker de waardering door de cliënten en opdrachtgevers van de begeleiders en ook van cursisten van opleidingen een plaats geven in het (her)registratieproces. Als de registratie volgt, moet dat zichtbaarder worden, net als de duur van de registratie. Dat kan door de registratie en herregistratie te digitaliseren, de website persoonlijker vorm te geven en het register beter doorzoekbaar en deelbaar te maken.

Samenwerking
StiR streeft naar één organisatie in Nederland voor het bevorderen van de kwaliteit van het vak van professioneel begeleider. Die organisatie moet concrete doelen hebben. Te denken valt aan samenwerken aan trainingen, het organiseren van bijeenkomsten of het realiseren van een leerstoel. Het behartigen en vertegenwoordigen van de sectorbelangen en het opzetten van een voor alle professionals geldend en actief gebruikt PE-registratiesysteem hoort ook bij deze ambities. StiR neemt hierbij een leidende rol. Zij organiseert het debat met opleiders, begeleiders en andere spelers in de branche.