Herregistreren

De registratie van uw keurmerk is geldig voor een periode van 5 jaar. Na deze periode is herregistratie nodig zodat de kwaliteit van begeleiding gewaarborgd blijft.

Uitgangspunten

StiR hanteert een aantal uitgangspunten als het gaat over registratie en kwaliteitswaarborging. Dit zijn vertrouwen, gebruikersvriendelijkheid en transparantie.

 • Vertrouwen in de professional. StiR wil geen controle uitoefenen op de professional, maar wil wel kunnen toetsen hoe het staat met de kwaliteit. StiR wil daarom de professional een hulpmiddel in handen geven om zichzelf op kwaliteit te kunnen toetsen waarbij de StiR meekijkt en steekproeven neemt.
 • Gebruikersvriendelijkheid. StiR faciliteert voor een groot deel het proces van herregistratie als het gaat om het aangeven van het moment van herregistratie, het digitaal verwerken van bewijsstukken en het kunnen inloggen door de professioneel begeleider om zijn/haar gegevens bij te werken.
 • Transparantie betreft duidelijkheid wie zich kan herregistreren, welke meetlat en criteria gebruikt worden en welke stappen er zijn in het herregistratieproces.

Hiervoor is een checklist met de criteria voor herregistratie voor professioneel begeleiders opgesteld. In dit document vindt u de criteria en een nadere toelichting op inhoud en de wijze waarop u kunt aan tonen hoe u voldoet aan deze criteria.

Geregistreerden die vóór 1 januari 2015 in het register staan, dienen bij de eerste herregistratie aan andere eisen te voldoen (A) dan degene die daarna voor het eerst geregistreerd zijn. Degene die voor de tweede of opvolgende keer voor herregistratie in aanmerking komen, dienen ook te voldoen aan de eisen opgenomen in B.

A) Herregistratie voor professioneel begeleiders in het register opgenomen vóór 1 januari 2015 (opgeroepen tussen nu en 1 januari 2020):

 • Minimaal 6 individuele trajecten (geven), minimaal 5 uur, waarvan er maximaal 1 teamcoaching mag behelzen en maximaal 1 andere vorm (bijvoorbeeld intervisie-supervisie);
 • 60 uur activiteiten (volgen) over de afgelopen 5 jaar (hier zijn voorbeelden in opgenomen, die niet eisend zijn).

Klik hier voor de criteria voor professioneel begeleiders die voor herregistratie in aanmerking komen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020

De coaches die zich hebben aangemeld op of ná 1 januari 2015 en dus op of na 1 januari 2020 voor herregistratie in aanmerking komen, zullen vanaf 1 januari 2020 volgens de ‘nieuwe eisen’ worden beoordeeld (B). Individueel begeleiders die na 1 januari 2020 voor de tweede of opvolgende keer voor herregistratie in aanmerking komen, dienen aan eisen B te voldoen.

B) Herregistratie voor professioneel begeleiders in het register opgenomen op of ná 1 januari 2015 (opgeroepen op of na 1 januari 2020)

 • Minimaal 400 uur aan individuele trajecten, verdeeld over 5 jaar, dus 80 uur per jaar (geven/uitvoeren).
  én:
 • Minimaal 30 leermomenten, verdeeld over 5 jaar, dus 6 leermomenten per jaar (volgen). Hier zijn meerdere opties mogelijk, maar in elk geval:
  - intervisie 4x per jaar;
  - bij- en nascholing 2x per jaar.
  Hiernaast kan ook gedacht worden aan supervisie, schrijven van artikel e/o bijhouden vakliteratuur.
  én:
 • Minimaal 25 evaluatieverslagen van gesprekken met cliënt, verdeeld over 5 jaar, dus 5 verslagen per jaar. Verklaring evaluatiegesprek met cliënt voor herregistratie kunt u terugvinden op deze website bij standaardverklaringen.

Klik hier voor de criteria voor professioneel begeleiders die voor herregistratie in aanmerking komen vanaf 1 januari 2020

Welke beroepsgroepen kunnen zich laten herregisteren:

 • Erkend coach
 • Erkend Teamcoach
 • Supervisor
 • Organisatiecoach

  Voor de herregistratie voor Organisatiecoaches geldt:

  De eerste herregistratie vindt voor organisatiecoaches twee jaar na opname in het register plaats. In die twee jaar na opname in het register, zullen de praktijkuren (80 uur in the lead, 40 uur (co-begeleider) begeleiden) volbracht moeten worden. De volgende herregistratieperiode zal na goedkeuring daarna aanvangen voor een periode van 5 jaar.

Welke meetlat is er voor herregistratie

In de meetlat zijn opgenomen face-to-face contacturen, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de coach en feedback van klanten, collega’s en opdrachtgevers. Per onderwerp zijn er specifieke criteria aangegeven in de checklist.

 • Face-to-face contact
  StiR vereist een minimum aantal contacturen per jaar welke verdeeld kunnen zijn over meerdere trajecten.
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  StiR acht het van groot belang dat de geregistreerde eigen verantwoordelijkheid neemt om zijn/haar feedback en reflectie te organiseren. Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden. In de checklist staan de verschillende mogelijkheden beschreven.
 • Feedback cliënten, collega’s en opdrachtgevers
  Als laatste onderdeel binnen de herregistratie is de feedback van cliënten, collega’s en opdrachtgevers essentieel. Zij zijn de partijen die een kwalitatief oordeel kunnen geven over de werkwijze van de coach en het resultaat van de interventie.

U kunt standaardverklaringen gebruiken ten behoeve van uw (her)registratie. Uiteraard is het ook mogelijk om uw eigen formulieren te gebruiken mits daar dezelfde informatie op staat.
U ontvangt van ons de oproep tot herregistratie. Vanaf dat moment heeft u nog een half jaar uw stukken te verzamelen en te digitaliseren (PDF’s van maken). De ervaring leert echter dat het raadzaam is gedurende de gehele periode deze bewijsstukken te verzamelen en goed op te slaan, zodat u op het moment van het indienen van uw verzoek gemakkelijk alles in een keer ons kan toesturen. U ontvangt van ons de oproep tot herregistratie. Vanaf dat moment heeft u nog een half jaar uw stukken te verzamelen en te digitaliseren (PDF’s van maken). De ervaring leert echter dat het raadzaam is gedurende de gehele periode deze bewijsstukken te verzamelen zodat u op het moment van het indienen van uw verzoek tot herregistratie niet ineens op zoek moet gaan naar bewijsstukken die we u vragen digitaal te overleggen. Meer informatie kunt u ook terugvinden in de standaardverklaringen.