Uitschrijven

De registratie wordt aangegaan iedere keer voor de duur van een jaar, van 1 januari tot 1 januari, behalve de eerste keer. Dan loopt de registratie van het moment van inschrijving tot 1 januari. Voor uitschrijving uit het register dient u vóór 1 december schriftelijk uw registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@stir.nu of een opzegging te sturen naar ons postadres. Uw registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.
Vanaf dat moment mag u geen melding meer maken dat u StiR geregistreerd bent en is het niet geoorloofd gebruik te maken van onze naam en beeldmerk (logo).

Geen automatische uitschrijving bij geen verzoek tot herregistratie
Indien u besluit geen verzoek tot herregistratie in te dienen, vindt er geen automatische uitschrijving uit het StiR register plaats. Indien u uitgeschreven wilt worden uit ons register dient u ons dit separaat kenbaar te maken voor 1 december van het lopende jaar, zodat wij uw registratie kunnen beeindigen per 1 januari van het nieuwe jaar. Als u dit niet doet, bent u de jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe jaar alsnog verschuldigd.