Nieuws

StiR presenteert met trots haar nieuwe Reglement Registratie

Het bestuur van StiR heeft haar nieuwe Reglement Registratie vastgesteld dat zal gaan gelden vanaf 15 november 2018. Een aanscherping en tevens verduidelijking van de eerder gemaakte afspraken bleek noodzakelijk om zodoende tegemoet te komen aan de feedback vanuit het veld. Met dit nieuwe Reglement Registratie heeft StiR een goede stap gezet in het versterken van de herkenbaarheid en het eenduidiger opstellen van de afspraken. Hiermee vereenvoudigt ze het registratieproces wat zorgdraagt voor een prettiger manier van werken, voor zowel de geregistreerden als StiR zelf.

Wijzigingen

De meeste zaken waren al eerder afgesproken en gecommuniceerd, maar zijn nu op overzichtelijke wijze in een document gevoegd. Wel is het belangrijk te weten dat StiR vanaf 1 november a.s. niet meer spreekt over uren als het gaat om bij –en nascholingsactiviteiten maar om PE-punten, waar 1 PE-punt gelijk staat aan 1 uur. Hiermee komt ze tegemoet aan de wens van vele geregistreerden en draagt ze zorg voor meer eenduidigheid t.o.v. andere registers.

Hiernaast verandert er voor coaches en organisatiecoaches niets ten opzichte van de eerder gemaakte en gecommuniceerde afspraken. Voor supervisoren heeft het StiR bestuur gekozen om in het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC de (her) registratie eisen niet op te nemen in het huidige Reglement en vast te houden aan de eerdere afspraken. Voor Teamcoaches heeft het bestuur ervoor gekozen om de nieuwe eisen in te laten gaan per 1/1/2020. De teamcoaches die voor dat moment hun verzoek tot herregistratie moeten indienen, moeten voldoen aan de eerder bekende eisen onder A. De teamcoaches die voor het eerst voor herregistratie in aanmerking komen tussen 1/1/2020 en 1/1/2025 zullen deels moeten voldoen aan 100 begeleidingsuren per jaar, deels aan 80 per jaar (zie voor meer informatie op onze website). De overige afspraken zijn hetzelfde gebleven.


Voor meer informatie kunt u hier terecht.


Coach benchmark 2018

Nobco heeft net als in 2016 een benchmark 2018 verricht en brengt hiermee de Nederlandse coachmarkt in beeld. Aan de benchmark hebben ruim 1.100 beroepscoaches deelgenomen.

Samenvatting resultaten

De top vijf van coachvragen bestaat voornamelijk uit werk-gerelateerde thema’s. Het is dan ook vaak de werkgever die de coaching financiert. Naast 1-op-1 coaching wordt teamcoaching steeds vaker ingezet. Een gemiddeld traject van 7,5 sessies beslaat 20 weken waarin de coach en coachee elke 2,5 week een afspraak hebben die gemiddeld 80 minuten duurt. Naast face-to-face bijeenkomsten onderhoudt 1/3 van de coaches ook via de telefoon en e-mail contact met zijn klanten. De tarieven van NOBCO-coaches liggen hoger dan die van andere coaches en zij blijken vaker actief te zijn als zelfstandig ondernemer. Verder komt uit de peiling naar voren dat 1 op de 3 fulltime actief is als coach. Beroepscoaches nemen hun vak serieus, zijn vrijwel altijd hoogopgeleid en doen regelmatig aan supervisie & intervisie.

Top 5 Coachvragen

1. Zelfontplooiing

2. Balans werk-privé

3. Samenwerking met collega’s

4. Loopbaan/carrière

5. Stress en/of Burn-out


Factsheet 2018 met kerncijfers is hier te downloaden.

Factsheet 2016 met kerncijfers is hier te downloaden.


Congres Cross-over 14 november 2018, korting StiR leden

In het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC kunnen StiR geregistreerden zich nu met korting aanmelden voor het congres Cross-over op 14 november te Zwolle! Bijwonen van dit congres kan ingebracht worden in het kader van de StiR-herregistratie.

Tijdens het congres wordt ingezoomd op thema’s uit de maatschappij van vandaag en wat deze betekenen voor jou als professioneel begeleider. Hoe kun je verschillen overbruggen? Met inmiddels ruim 200 deelnemers belooft het een mooie dag te worden met een zeer gevarieerd en interactief programma met keynotes Saniye Çelik, lector Diversiteit en Lilian Linders, lector Sociale Veerkracht en moderator Ruben Maes. De workshops belichten ieder een ander onderwerp dat raakt aan maatschappijbewust begeleiden, zoals: diversiteit, begeleiding van millennials, agressie, kwetsbaarheid, verschillen tussen generaties en nog veel meer.

Tijdens het congres ontvang je gratis het nieuwe boek Coaching in context – denken over maatschappij en coaching, van auteurs Sijtze de Roos en Jikke de Ruiter.

Meer informatie: https://www.lvsc.eu/cross-over


Congres Positief Leiderschap - 30 november 2018

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Dat een positieve benadering kan leiden tot betere prestaties, meer betrokkenheid en een positieve organisatiecultuur zal niemand verbazen. Positief leiderschap richt zich op werk gerelateerd welbevinden, sterke kanten van mensen, veerkracht en ontwikkeling. Tijdens het Congres Positieve Psychologie zal de Amerikaanse grondlegger Kim Cameron met u delen hoe aandacht, medeleven, begrip en werken met de positieve krachten in de dagdagelijkse praktijk van organisaties tot positieve resultaten leiden.

Een gevarieerd aanbod van sessies brengt positief leiderschap in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven in beeld en biedt handvatten hoe zelf een positief leider te worden of hoe uw cliënten te begeleiden in hun ontwikkeling naar positieve leiders.

Ronald Giphart sluit deze dag af door uit de doeken te doen hoe de afgelopen twee miljoen jaar leiderschap is gevormd en wat we heden ten dage van leiders verlangen.

13 inspirerende sprekers: Kim Cameron, Wil Foppen, Ronald Giphart, Anje-Marijcke van Boxtel, Fredrike Bannink, Eline Kuiper, Christien Brinkgreve, Nick van Dam, Judith Grimbergen, Marcel Hendrickx, Sanne Netten, Bas Snippert en Helma Ton

Als lid van StiR ontvangt u € 30,00 korting op deelname aan dit congres!

Meer informatie & aanmelden: www.positievepsychologiecongres.nl


Haagse Hogeschool door StiR erkend als Organisatiecoaching

De Haagse Hogeschool is door StiR erkend als Organisatiecoaching. Afgestudeerden met diploma Post HBO opleiding kunnen zich registreren. Heeft u interesse? Kijk dan op onze website pagina: https://www.stir.nu/registreren/registreren-als-begeleider


StiR opent haar register voor Organisatiecoaches

Steeds vaker blijkt dat organisaties merken dat er van binnenuit te weinig wordt geleerd of dat het geleerde te weinig in praktijk gebracht wordt. Steeds vaker staan organisaties voor ingrijpende en complexe verandervraagstukken. De behoefte van organisaties om hulp of begeleiding te zoeken omdat deze het ‘niet voor elkaar krijgt’, lijkt groter. Maar vind maar eens een goede Organisatiecoach die ingezet kan worden om (collectieve) complexe leerprocessen te begeleiden, waarbij kennis en ervaring van betrokkenen optimaal ingezet wordt en het resultaat zelf door betrokkenen wordt ingevuld. Iemand die het probleem integraal benadert en op meerdere niveaus van de organisatie, gebruikmakend van reflectieve vragen en zo nodig met ‘reframing’ van bekende kaders.

Om tegemoet te komen aan de wens van werkgevers en die van begeleiders in deze, heeft StiR een nieuw register opgericht: die van Organisatiecoach.

De Organisatiecoach is een coach, wiens klant een organisatie is. Dat wil zeggen: meerdere mensen die met elkaar (moeten) samenwerken (gezamenlijk eigenaarschap) vanuit een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk resultaat moeten behalen. Een Organisatiecoach focust zich op collectieve leerprocessen binnen de organisatie en de onderlinge samenhang en van de organisatie als totaalsysteem vanuit organisatievragen in relatie tot de verwachting.

Op dit moment kunnen opleidingen een StiR-erkenning Organisatiecoach aanvragen. Zodra deze verleend zijn, zal dit zichtbaar zijn op de website en kunnen geïnterresseerden met de juiste opleidingsachtergrond zich laten registreren bij StiR als Organisatiecoach. Via de verschillende kanalen zullen we dit kenbaar maken.

Heeft u op dit moment vragen over dit register, laat het ons weten via info@stir.nu


StiR nieuwsbrief 15 maart 2018

Klik hier voor de StiR nieuwsbrief van 15 maart 2018


Terugblik StiR on Tour 'Emotion-based coaching'

Op 3 oktober heeft Michiel Hulsbergen een workshop gegeven over 'Emotion-based coaching’ op landgoed Zonheuvel.

Chert Hento heeft als bestuurslid van StiR de middag geopend door kort Michiel Hulsbergen te introduceren.

In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werden we door Michiel meegenomen in de definities van emoties vanuit de psychologie, en hoe wij in onze samenleving naar emoties kijken. Met wetenschappelijk onderbouwing wordt een perspectief geschetst waarbij de functionele rol van emoties in onze huidige maatschappij en organisaties duidelijk wordt. Onderdeel van dit perspectief is dat emoties niet alleen onze eigenbelangen behartigen, maar dat ze als sociale soort, ook zorg dragen voor teambelangen, organisatiebelangen en belangen van klanten of de maatschappij.

Vervolgens heeft Michiel Hulsbergen met ons verschillende methoden met de kaarten doorgelopen, waaronder “Emotion-based coaching". Dit heeft hij ook aan de hand van een voorbeeld van een vrijwillige deelnemer nog concreter gemaakt. Deelnemers zijn daarna zelf in groepjes aan de slag gegaan. Het was een inspirerende middag voor iedereen.


Een paar quotes van de deelnemers:
“Ik merkte dat het ontzettend snel en eigenlijk heel gemakkelijk de diepte in ging”
“Dit is een ontzettend praktische tool”
“Eigenlijk geef je hiermee taal aan emoties”

Voor meer informatie over Michiel Hulsbergen, zie website: http://www.faceyouremotions.com/
Hier treft u inspiratie aan, de presentatie die gehouden is en achtergrond
en de methodes van face your emotions.

De link naar het boek is: https://www.vakmedianetshop.nl/management-impact/boeken/handleiding-bij-de-emotiekaarten


Nieuw promotiemateriaal StiR

Onlangs is van StiR de folder 'Laat je registreren' aangepast en vernieuwd. U kunt deze hier downloaden.


Leden beroepsvereniging LVSC geven groen licht om verdere samenwerking met de StiR te verkennen

GEZAMENLIJKE VERKLARING

7 december 2017

LEDEN BEROEPSVERENIGING LVSC GEVEN GROEN LICHT OM VERDERE SAMENWERKING MET DE STICHTING REGISTRATIE StiR TE VERKENNEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging voor supervisie en coaching, LVSC , van 7 december heeft het bestuur van de vereniging van haar leden toestemming verkregen om een samenwerking met de Stichting Registratie StiR verder te verkennen. Eerder had het voltallige bestuur van de StiR daartoe ook besloten. Doel van het met elkaar in gesprek gaan is te onderzoeken hoe de krachten te bundelen zijn. Tevens te bezien hoe een samenwerking de (door)ontwikkeling van de aangesloten professionals ten goede komt.

Lees meer

LVSC en StiR zijn beide organisaties die zich bezighouden met de registratie van de kwaliteit van de bij hun ‘aangesloten’ professionele begeleiders, waaronder coaches en supervisoren, professioneel begeleiders. Het belang dat zowel door LVSC als door StiR wordt nagestreefd is het bevorderen van de kwaliteit van de begeleidingskundigen en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundige. Een samenwerking tussen beide organisaties zou professionele begeleidingskundigen één centrale plek bieden waarbij zij zich kunnen aansluiten. Een samenwerking zou niet alleen de slagkracht en de zichtbaarheid van deze beroepsgroep vergroten, maar ook de vakontwikkeling verder stimuleren.

Naar verwachting zal de verkenning voor de zomer van 2018 afgerond zijn en de leden respectievelijk achterban van LVSC en StiR nader geïnformeerd worden.

De beroepsvereniging voor supervisie en coaching LVSC heeft ruim 2100 leden, waarvan 300 registercoaches en 1550 geregistreerde supervisoren (www.lvsc.eu)

De Stichting StiR beheert het kwaliteitsregister voor professionele begeleiders met 1.000 (team)coaches en supervisoren (www.stir.nu)

++++++++++++

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Marieke Bendeler via info@stir.nu

Nieuwsbericht StiR op 7 december 2017 (gelijktijdig met het plaatsvinden van de ALV van LVSC waar de ontwikkelingen mondeling worden toegelicht)

StiR voert verkennende gesprekken met LVSC om te komen tot een krachtenbundeling

Op dit moment bestaan in Nederland meerdere beroepsverenigingen die allen nagenoeg hetzelfde nastreven: het bevorderen van de kwaliteit van het vak van professioneel begeleiders en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundigen. Er bestaat maar één stichting die een register beheert om tegemoet te komen aan de wens het vak verder te professionaleren en de kwaliteit te bewaken: StiR.

Door deze veelheid van organisaties lukt het soms minder goed datgene te bereiken wat we het liefste zouden willen namelijk: het vak van professioneel begeleiders een stevig fundament geven en zorgdragen voor een algehele bekendheid. StiR heeft mede hierdoor gemeend vorig jaar verder in gesprek te gaan met LVSC om te bezien waar we elkaar kunnen verstevigen om op deze manier tot synergie te komen. Deze gesprekken verlopen goed: alle bestuursleden zijn enthousiast om nadere gesprekken te voeren.

LVSC heeft vandaag haar Algemene Ledenvergadering waarin zij dit met haar leden zal bespreken. Wij hopen natuurlijk dat de achterbannen net zo enthousiast zijn en we kunnen inzetten op vervolggesprekken zodat we hopelijk voor de zomer u een concreet plan kunnen presenteren.