Nieuws

StiR professionals kunnen in aanmerking komen voor het ontvangen van subsidie Ontwikkeladvies mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden

Met de subsidieregeling Ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken.

Lees meer

Met de subsidieregeling Ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken. Dit programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Ook StiR geregistreerden kunnen zich laten registreren als loopbaanadviseur mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen vanaf 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook de StiR geregistreerde zou kunnen worden aangemerkt als een gekwalificeerde loopbaanadviseur, mits hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet die beschreven worden in artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

De exacte voorwaarden zijn hier terug te vinden.

De registratie kan verricht worden vanaf nu, maar de aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af. Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de regeling voldoen kunnen zich vanaf 1 augustus 2020 op www.ontwikkeladviesportaal.nl aanmelden. Nadat je bent aangemeld als loopbaanadviseur, kan je starten met het registreren van ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers die je gaat begeleiden. Registratie van iedere deelnemer is belangrijk, omdat alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een aanvraag kan worden gedaan. Op dit portaal kan je alleen de registratie van ontwikkeladviestrajecten en deelnemers doen en bijhouden. Het aanvragen van de subsidie gaat via het aanvraagportaal op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/ subsidie aanvragen. De aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor directe toegang tot het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de regeling NL Leert Door.
Klik hier voor de directe toegang tot de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.


Rake Vragen geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van het Programma Rake Vragen, dit wordt aangeboden door Rake Vragen. Geduren het jaar kunt u zich inschrijven voor het Praktijk Programma Rake Vragen. Deze is door StiR met 10 PE punten geaccrediteerd. Het programma is online. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


VistaNova geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van de Verdiepingstraining Systemisch Coachen en Koersonderzoek Technieken aangeboden door VistaNova. De Verdiepingstraining Systemisch Coachen is door StiR 8 PE punten geaccrediteerd en Koersonderzoek Technieken met 24 PE punten. De trainingen zijn in Amersfoort. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


Hoofdlijnen NL Leert Door

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit laat Minister Koolmees de Kamer op 2 juli jl. weten. Met dit ontwikkeltraject krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. De Minister streeft ernaar de tijdelijke subisidieregeling ‘NL Leert Door’ met inzet van ontwikkeladvies ergens de komende weken te publiceren.

Hoofdlijnen regeling NL leert Door met inzet van ontwikkeladvies
Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Komen bij StiR geregistreerden ook in aanmerking voor het begeleiden van een ontwikkeltraject?
In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers waarover wij u eerder hebben geïnformeerd: De zelfstandig loopbaanadviseur kon toen deze subsidie aanvragen. Ook StiR geregistreerden konden dit doen mits ze aan de aanvraagcriteria voldeden.

Hoe te communiceren en waar meer informatie?
In de communicatiecampagne van het NL Werkt Door pakket zal gefaseerd aandacht worden besteed aan de verschillende onderdelen. Vanuit de overheid zal de campagne aanhaken bij de lopende campagne Hoewerktnederland.nl die als landingspagina voor NL Leert Door zal fungeren.

Klik hier voor het downloaden van de Kamerbrief


Corona maatregelen en te behalen PE punten in het kader van herregistratie

Het verlengen van de coronamaatregelen zorgt er misschien voor dat de eerder gemaakte afspraken en planning ten aanzien van het bijwonen van leeractiviteiten in het kader van de herregistratie, niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben aanbieders van leeractiviteiten de mogelijkheid gegeven (tijdelijk) digitaal hun aanbod te verzorgen zodat deze wel door zouden kunnen gaan. Hiernaast zijn de eisen ten behoeve van herregistratie zo opgesteld dat het gaat om “gemiddelde” aantallen per jaar. Het kan dus zijn dat het ene jaar iets minder activiteiten verricht worden en het jaar erop meerdere. Uiteindelijk gaat het dan om het totaal aantal verrichte activiteiten over 5 jaar. Voor het behalen van voldoende PE punten kan ook gedacht worden aan het bijhouden van vakliteratuur of bijvoorbeeld het schrijven van een artikel. Deze afspraken zijn terug te lezen in het Reglement Registratie.


Geaccrediteerde leeractiviteiten digitaal aanbieden i.v.m. verscherpte maatregelen inzake corona

Gezien huidige verscherpte maatregelen van de overheid naar aanleiding van de corona-uitbraak, worden er (tijdelijk) geen leeractiviteiten meer fysiek aangeboden.


Aanbieders
Aanbieders kunnen ervoor kiezen deze activiteiten (tijdelijk) digitaal in te richten. Indien hiervoor gekozen wordt, verzoeken wij bij deze inrichting acht te slaan op de door StiR gestelde eisen en vragen wij u ons een aanvullende onderbouwing te sturen waaruit dit blijkt. De wijze waarop aanbieders dit doen, kan per situatie verschillend zijn en zal op voorhand niet door StiR voorgeschreven worden. Als een aanbieder kiest voor een permanent gewijzigd aanbod, dient een nieuwe accreditatieaanvraag ingediend te worden, welke behandeld zal worden als nieuwe aanvraag.
Meer informatie t.a.v. de inhoudelijke eisen en het aanvraagformulier is hier terug te vinden

Geregistreerden
De wijze waarop aanbieders omgaan met hun (tijdelijke) gewijzigde aanbod naar aanleiding van de verscherpte maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, kan per aanbieder verschillend zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de aanbieder.


Aangescherpte maatregelen Corona 23 maart

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Klik hier voor de link naar poster visueel aangescherpte maatregelen

Adviezen overheid en RIVM
Houd de adviezen van de RIVM en de overheid nauwlettend in de gaten en volg deze op. Of bekijk hier de video

Verkoudheidsklachten
Heb jij of je coachee last van verkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, verzet je afspraken of plan ze digitaal in via whats app, skype of bijvoorbeeld Microsoft Teams. Dit geldt ook voor het bijwonen van bij- en nascholingsactiviteiten en intervisiebijeenkomsten.

Blijf in contact met je klanten
Laat jouw coachees weten dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen en geef aan dat je contact met ze opneemt om concrete afspraken te maken ten aanzien van jullie gesprekken. Geef hierin ook aan dat je graag van hen hoort of zij last hebben van bovengenoemde verschijnselen, zodat jullie hierop kunnen anticiperen.

Als je toch fysiek met elkaar in gesprek gaat
Zoals uit de maatregelen van de overheid blijkt adviseren ze zo min mogelijk fysiek contact. Als je toch fysiek met elkaar contact gaat, geef dan geen hand. Geef dit ook van te voren aan. Zorg dat je minimaal 1,5 meter uit elkaar blijft en was regelmatig je handen. Volg altijd de instructies van de RIVM op.

De nadere uitwerking en precisering van de aanvullende en aangescherpte maatregelen aangekondigd op 23 maart, klik hier


StiR coronavirus - noodmaatregelen banen en economie

WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket met nieuwe maatregelen voor banen en economie aangekondigd. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


ALGEMEEN

Informatie RIVM en de Rijksoverheid
Houd de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten en volg deze op, deze zijn leidend. Er worden hier regelmatig updates gegeven, dus houd deze sites dagelijks bij.

1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Kijk voor meer informatie op de site van uw gemeente.

2. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is ook niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst

3. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Klik hier voor meer informatie van Qredits


4. Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) - tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) ter vervanging van werktijdverkorting

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Klik hier voor meer informatie van het UWV


5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)


Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Klik hier voor meer informatie van het ministerie van Economische Zaken

klik hier voor het downloaden van de brief aan de Tweede Kamer


Subsidie Lerend Werken

Vervangingsfonds Participatiefonds stelt StiR registratie als één van de voorwaarden voor toekenning vergoeding
Schoolleiders van primair -en voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor vergoeding voor coaching on the job indien de professioneel begeleider StiR geregistreerd is. Alle scholen in het primair -en voortgezet onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds Participatiefonds. Het VfPf streeft naar een zo klein mogelijke uitval van leraren. Eén van de manieren waarop zij dit wil bewerkstelligen is het bieden van ondersteuning aan schoolleiders in het krijgen van grip op verzuim.

Coaching on te job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim op school
Om de professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van verzuimaanpak te verbeteren, kunnen schoolleiders gebruik maken van de Subsidie Lerend Werken. Zij krijgen dan persoonlijke begeleiding op maat door middel van een coaching on the job traject, gericht op het voorkomen of verbeteren van het (ziekte)verzuim op de eigen school. Het coachingstraject en de deelname aan de intervisiegroep dragen mogelijk bij aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Klik hier voor meer informatie om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.


Manager StiR aan het woord over goede coaches bij EvaJinek.nl

Eva Jinek vroeg zich af hoe je een keuze maakt uit de ruim 63.000 zelfstandig coaches die Nederland telt. Marieke Bendeler, manager van StiR geeft aan waar een goede coach aan moet voldoen om goed beslagen ten ijs te komen. Hiernaast licht ze toe op welke manier StiR werkt en haar controle uitvoert op bijvoorbeeld voldoende ervarings -en bijscholingsuren. Lees hier het volledige artikel.