Nieuws

Congres Cross-over 14 november 2018, korting StiR leden

In het kader van de verkennende gesprekken tussen StiR en LVSC kunnen StiR geregistreerden zich nu met korting aanmelden voor het congres Cross-over op 14 november te Zwolle! Bijwonen van dit congres kan ingebracht worden in het kader van de StiR-herregistratie.

Tijdens het congres wordt ingezoomd op thema’s uit de maatschappij van vandaag en wat deze betekenen voor jou als professioneel begeleider. Hoe kun je verschillen overbruggen? Met inmiddels ruim 200 deelnemers belooft het een mooie dag te worden met een zeer gevarieerd en interactief programma met keynotes Saniye Çelik, lector Diversiteit en Lilian Linders, lector Sociale Veerkracht en moderator Ruben Maes. De workshops belichten ieder een ander onderwerp dat raakt aan maatschappijbewust begeleiden, zoals: diversiteit, begeleiding van millennials, agressie, kwetsbaarheid, verschillen tussen generaties en nog veel meer.

Tijdens het congres ontvang je gratis het nieuwe boek Coaching in context – denken over maatschappij en coaching, van auteurs Sijtze de Roos en Jikke de Ruiter.

Meer informatie: https://www.lvsc.eu/cross-over


Congres Positief Leiderschap - 30 november 2018

De leiderschapsstijl is bepalend voor de organisatiecultuur. Dat een positieve benadering kan leiden tot betere prestaties, meer betrokkenheid en een positieve organisatiecultuur zal niemand verbazen. Positief leiderschap richt zich op werk gerelateerd welbevinden, sterke kanten van mensen, veerkracht en ontwikkeling. Tijdens het Congres Positieve Psychologie zal de Amerikaanse grondlegger Kim Cameron met u delen hoe aandacht, medeleven, begrip en werken met de positieve krachten in de dagdagelijkse praktijk van organisaties tot positieve resultaten leiden.

Een gevarieerd aanbod van sessies brengt positief leiderschap in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven in beeld en biedt handvatten hoe zelf een positief leider te worden of hoe uw cliënten te begeleiden in hun ontwikkeling naar positieve leiders.

Ronald Giphart sluit deze dag af door uit de doeken te doen hoe de afgelopen twee miljoen jaar leiderschap is gevormd en wat we heden ten dage van leiders verlangen.

13 inspirerende sprekers: Kim Cameron, Wil Foppen, Ronald Giphart, Anje-Marijcke van Boxtel, Fredrike Bannink, Eline Kuiper, Christien Brinkgreve, Nick van Dam, Judith Grimbergen, Marcel Hendrickx, Sanne Netten, Bas Snippert en Helma Ton

Als lid van StiR ontvangt u € 30,00 korting op deelname aan dit congres!

Meer informatie & aanmelden: www.positievepsychologiecongres.nl


Haagse Hogeschool door StiR erkend als Organisatiecoaching

De Haagse Hogeschool is door StiR erkend als Organisatiecoaching. Afgestudeerden met diploma Post HBO opleiding kunnen zich registreren. Heeft u interesse? Kijk dan op onze website pagina: https://www.stir.nu/registreren/registreren-als-begeleider


StiR opent haar register voor Organisatiecoaches

Steeds vaker blijkt dat organisaties merken dat er van binnenuit te weinig wordt geleerd of dat het geleerde te weinig in praktijk gebracht wordt. Steeds vaker staan organisaties voor ingrijpende en complexe verandervraagstukken. De behoefte van organisaties om hulp of begeleiding te zoeken omdat deze het ‘niet voor elkaar krijgt’, lijkt groter. Maar vind maar eens een goede Organisatiecoach die ingezet kan worden om (collectieve) complexe leerprocessen te begeleiden, waarbij kennis en ervaring van betrokkenen optimaal ingezet wordt en het resultaat zelf door betrokkenen wordt ingevuld. Iemand die het probleem integraal benadert en op meerdere niveaus van de organisatie, gebruikmakend van reflectieve vragen en zo nodig met ‘reframing’ van bekende kaders.

Om tegemoet te komen aan de wens van werkgevers en die van begeleiders in deze, heeft StiR een nieuw register opgericht: die van Organisatiecoach.

De Organisatiecoach is een coach, wiens klant een organisatie is. Dat wil zeggen: meerdere mensen die met elkaar (moeten) samenwerken (gezamenlijk eigenaarschap) vanuit een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijk resultaat moeten behalen. Een Organisatiecoach focust zich op collectieve leerprocessen binnen de organisatie en de onderlinge samenhang en van de organisatie als totaalsysteem vanuit organisatievragen in relatie tot de verwachting.

Op dit moment kunnen opleidingen een StiR-erkenning Organisatiecoach aanvragen. Zodra deze verleend zijn, zal dit zichtbaar zijn op de website en kunnen geïnterresseerden met de juiste opleidingsachtergrond zich laten registreren bij StiR als Organisatiecoach. Via de verschillende kanalen zullen we dit kenbaar maken.

Heeft u op dit moment vragen over dit register, laat het ons weten via info@stir.nu


StiR nieuwsbrief 15 maart 2018

Klik hier voor de StiR nieuwsbrief van 15 maart 2018


StiR on Tour 'Emotion-based coaching'

Op 3 oktober zal Michiel Hulsbergen een workshop geven over 'Emotion-based coaching’. Een actueel thema en een inspirerende spreker! Menselijk gedrag is grotendeels emotie-gedreven. Als geëvolueerde “belangenbehartigers” bepalen emoties voortdurend wat wij belangrijk vinden en waar we op reageren, wat herkenbaar is aan gezichtsexpressies. Toch lijkt het vaak of emoties juist in de weg zitten. Een reden hiervoor is dat we ons vaak pas bewust worden van hun werking, als ze bijzonder heftig zijn of ons gedrag in verschillende richtingen sturen. Dit voelt als controleverlies. Vaak is dit het moment dat een coach wordt opgezocht, om een betere koers te bepalen met heldere doelen en een haalbare aanpak. StiR heeft Michiel Hulsbergen bereid gevonden om een inspirerende workshop over dit thema te geven.

Tijdens de workshop neemt hij u mee in de definities van emoties vanuit de psychologie, en hoe wij in onze samenleving naar emoties kijken. De Griekse filosofie heeft hier niet alleen maar een positieve invloed gehad. Met wetenschappelijk onderbouwing wordt een perspectief geschetst waarbij de functionele rol van emoties in onze huidige maatschappij en organisaties duidelijk wordt. Onderdeel van dit perspectief is dat emoties niet alleen onze eigenbelangen behartigen, maar dat ze als sociale soort, ook zorg dragen voor teambelangen, organisatiebelangen en belangen van klanten of de maatschappij. Steeds wordt de link gelegd met evolutionaire psychologie en bedrijfskunde. Vervolgens doorloopt Michiel Hulsbergen met u verschillende methoden met de kaarten door, waaronder “Emotion-based coaching” en “Role-based training”. Deelnemers gaan daarbij zelf met elkaar aan de slag.

Michiel Hulsbergen is psycholoog en bedrijfskundige. Hij werkt als trainer en coach, en is directeur van DialogueTrainer, dat vanuit de Universiteit Utrecht een platform verspreid waarop gesprekken kunnen worden getraind. Hij publiceert over conflictbemiddeling, de rol van emoties in opleidingen en organisaties, en is auteur van de Face your Emotions emotiekaarten.


Wanneer en waar?
Woensdag 3 oktober 2018, Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn

Programma
15.00 - 15.30 uur: Inloop met koffie en thee
15.30 - 17.30 uur: Workshop Michiel Hulsbergen
Vanaf 17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden
Om u zelf aan te melden, kunt u hier naar StiR mailen

Als StiR-geregistreerde betaalt u € 95,00. Als niet StiR-geregistreerde betaalt
u € 125,00. Kostenloos afmelden kan tot 21 september 2018. Daarna zullen we helaas de kosten in rekening moeten brengen.

Alle deelnemers ontvangen een set emotie-kaarten en instructie cadeau!

Let op: de Stir on Tour wordt dit jaar éénmalig centraal in het land georganiseerd.


Nieuw promotiemateriaal StiR

Onlangs is van StiR de folder 'Laat je registreren' aangepast en vernieuwd. U kunt deze hier downloaden.


Leden beroepsvereniging LVSC geven groen licht om verdere samenwerking met de StiR te verkennen

GEZAMENLIJKE VERKLARING

7 december 2017

LEDEN BEROEPSVERENIGING LVSC GEVEN GROEN LICHT OM VERDERE SAMENWERKING MET DE STICHTING REGISTRATIE StiR TE VERKENNEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging voor supervisie en coaching, LVSC , van 7 december heeft het bestuur van de vereniging van haar leden toestemming verkregen om een samenwerking met de Stichting Registratie StiR verder te verkennen. Eerder had het voltallige bestuur van de StiR daartoe ook besloten. Doel van het met elkaar in gesprek gaan is te onderzoeken hoe de krachten te bundelen zijn. Tevens te bezien hoe een samenwerking de (door)ontwikkeling van de aangesloten professionals ten goede komt.

Lees meer

LVSC en StiR zijn beide organisaties die zich bezighouden met de registratie van de kwaliteit van de bij hun ‘aangesloten’ professionele begeleiders, waaronder coaches en supervisoren, professioneel begeleiders. Het belang dat zowel door LVSC als door StiR wordt nagestreefd is het bevorderen van de kwaliteit van de begeleidingskundigen en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundige. Een samenwerking tussen beide organisaties zou professionele begeleidingskundigen één centrale plek bieden waarbij zij zich kunnen aansluiten. Een samenwerking zou niet alleen de slagkracht en de zichtbaarheid van deze beroepsgroep vergroten, maar ook de vakontwikkeling verder stimuleren.

Naar verwachting zal de verkenning voor de zomer van 2018 afgerond zijn en de leden respectievelijk achterban van LVSC en StiR nader geïnformeerd worden.

De beroepsvereniging voor supervisie en coaching LVSC heeft ruim 2100 leden, waarvan 300 registercoaches en 1550 geregistreerde supervisoren (www.lvsc.eu)

De Stichting StiR beheert het kwaliteitsregister voor professionele begeleiders met 1.000 (team)coaches en supervisoren (www.stir.nu)

++++++++++++

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Marieke Bendeler via info@stir.nu

Nieuwsbericht StiR op 7 december 2017 (gelijktijdig met het plaatsvinden van de ALV van LVSC waar de ontwikkelingen mondeling worden toegelicht)

StiR voert verkennende gesprekken met LVSC om te komen tot een krachtenbundeling

Op dit moment bestaan in Nederland meerdere beroepsverenigingen die allen nagenoeg hetzelfde nastreven: het bevorderen van de kwaliteit van het vak van professioneel begeleiders en het verder professionaliseren van het vak van begeleidingskundigen. Er bestaat maar één stichting die een register beheert om tegemoet te komen aan de wens het vak verder te professionaleren en de kwaliteit te bewaken: StiR.

Door deze veelheid van organisaties lukt het soms minder goed datgene te bereiken wat we het liefste zouden willen namelijk: het vak van professioneel begeleiders een stevig fundament geven en zorgdragen voor een algehele bekendheid. StiR heeft mede hierdoor gemeend vorig jaar verder in gesprek te gaan met LVSC om te bezien waar we elkaar kunnen verstevigen om op deze manier tot synergie te komen. Deze gesprekken verlopen goed: alle bestuursleden zijn enthousiast om nadere gesprekken te voeren.

LVSC heeft vandaag haar Algemene Ledenvergadering waarin zij dit met haar leden zal bespreken. Wij hopen natuurlijk dat de achterbannen net zo enthousiast zijn en we kunnen inzetten op vervolggesprekken zodat we hopelijk voor de zomer u een concreet plan kunnen presenteren.


StiR erkent opleiding Teamchange Talentontwikkeling

Op 6 oktober 2017 heeft StiR de opleiding Teamchange Talentontwikkeling erkend. Deelnemers aan de opleiding kunnen binnen 5 jaar na afronding van de leergang erkenning bij StiR aanvragen. StiR feliciteert Teamchange Talentontwikkeling van harte met de erkenning.


Terugblik StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ 5 oktober 2017

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats

Lees meer

Op 5 oktober jl. vond bij “in den Ossewaerd” de StiR on Tour ‘Stress geeft je superkrachten’ plaats.

Liesbeth Kooijman, bestuurslid van StiR, opende de middag door kort Suzan Kuijsten, schrijfster van het boek ‘Hollend voor je stress uit’ te introduceren. Suzan start de bijeenkomst met de melding dat haar boek op dit moment het best gelezen en meest verkochte boek is over stress.

In een zeer interactieve en dynamische bijeenkomst werd het thema stress verder uitgediept. Deelnemers werden meegenomen in de wereld van ‘afdeling inspanning en ontspanning van de firma Stress’. Aan de hand van de fysieke oorzaken nam Suzan de deelnemers uiteindelijk mee naar de uitwerking van stress en de wijze waarop mensen hier mee kunnen omgaan. Coaches kregen praktische handvatten over de verschillende oorzaken van overbelasting.

Tijdens de borrel was er gelegenheid tot het laten signeren van het boek, dat alle deelnemers mee naar huis kregen.

De deelnemers waardeerden de bijeenkomst gemiddeld met een 8,1.

Een meerderheid van de deelnemers bezocht deze StiR on Tour voor hun vakontwikkeling en inspiratie.

De StiR on Tours zijn een initiatief van StiR om geregistreerden en niet-geregistreerden kennis te laten maken met vernieuwende methodes, met vakontwikkeling en met elkaar.