Nieuws

Aangescherpte maatregelen Corona 23 maart

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Klik hier voor de link naar poster visueel aangescherpte maatregelen

Adviezen overheid en RIVM
Houd de adviezen van de RIVM en de overheid nauwlettend in de gaten en volg deze op. Of bekijk hier de video

Verkoudheidsklachten
Heb jij of je coachee last van verkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, verzet je afspraken of plan ze digitaal in via whats app, skype of bijvoorbeeld Microsoft Teams. Dit geldt ook voor het bijwonen van bij- en nascholingsactiviteiten en intervisiebijeenkomsten.

Blijf in contact met je klanten
Laat jouw coachees weten dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen en geef aan dat je contact met ze opneemt om concrete afspraken te maken ten aanzien van jullie gesprekken. Geef hierin ook aan dat je graag van hen hoort of zij last hebben van bovengenoemde verschijnselen, zodat jullie hierop kunnen anticiperen.

Als je toch fysiek met elkaar in gesprek gaat
Zoals uit de maatregelen van de overheid blijkt adviseren ze zo min mogelijk fysiek contact. Als je toch fysiek met elkaar contact gaat, geef dan geen hand. Geef dit ook van te voren aan. Zorg dat je minimaal 1,5 meter uit elkaar blijft en was regelmatig je handen. Volg altijd de instructies van de RIVM op.

De nadere uitwerking en precisering van de aanvullende en aangescherpte maatregelen aangekondigd op 23 maart, klik hier


StiR coronavirus - noodmaatregelen banen en economie

WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket met nieuwe maatregelen voor banen en economie aangekondigd. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


ALGEMEEN

Informatie RIVM en de Rijksoverheid
Houd de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten en volg deze op, deze zijn leidend. Er worden hier regelmatig updates gegeven, dus houd deze sites dagelijks bij.

1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Kijk voor meer informatie op de site van uw gemeente.

2. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is ook niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst

3. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Klik hier voor meer informatie van Qredits


4. Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) - tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) ter vervanging van werktijdverkorting

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Klik hier voor meer informatie van het UWV


5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)


Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Klik hier voor meer informatie van het ministerie van Economische Zaken

klik hier voor het downloaden van de brief aan de Tweede Kamer


Subsidie Lerend Werken

Vervangingsfonds Participatiefonds stelt StiR registratie als één van de voorwaarden voor toekenning vergoeding
Schoolleiders van primair -en voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor vergoeding voor coaching on the job indien de professioneel begeleider StiR geregistreerd is. Alle scholen in het primair -en voortgezet onderwijs zijn (bij wet) verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds Participatiefonds. Het VfPf streeft naar een zo klein mogelijke uitval van leraren. Eén van de manieren waarop zij dit wil bewerkstelligen is het bieden van ondersteuning aan schoolleiders in het krijgen van grip op verzuim.

Coaching on te job voor schoolleiders, een gerichte aanpak van verzuim op school
Om de professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van verzuimaanpak te verbeteren, kunnen schoolleiders gebruik maken van de Subsidie Lerend Werken. Zij krijgen dan persoonlijke begeleiding op maat door middel van een coaching on the job traject, gericht op het voorkomen of verbeteren van het (ziekte)verzuim op de eigen school. Het coachingstraject en de deelname aan de intervisiegroep dragen mogelijk bij aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Klik hier voor meer informatie om in aanmerking te komen voor deze vergoeding.


Manager StiR aan het woord over goede coaches bij EvaJinek.nl

Eva Jinek vroeg zich af hoe je een keuze maakt uit de ruim 63.000 zelfstandig coaches die Nederland telt. Marieke Bendeler, manager van StiR geeft aan waar een goede coach aan moet voldoen om goed beslagen ten ijs te komen. Hiernaast licht ze toe op welke manier StiR werkt en haar controle uitvoert op bijvoorbeeld voldoende ervarings -en bijscholingsuren. Lees hier het volledige artikel.


Et Emergo geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van de Workshop PTG voor coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en behandelaren aangeboden door Et Emergo. De Workshop is al gestart in 2020 maar vindt ook plaats in april en juni. Deze is door StiR met 3 PE punten geaccrediteerd. De trainingen zijn op meerdere locaties in het land. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


StiR Jaarverslag 2019

StiR Jaarverslag 2019

2019 was een mooi jaar voor StiR. Naast dat we de missie, visie en strategie herijkt hebben, is het aantal geregistreerde coaches met bijna 11% gestegen en hebben we een groot online bereik gerealiseerd.

In het jaarverslag 2019 blikken we terug op een mooi jaar.

Klik hier het StiR jaarverslag 2019 en Wat doet StiR


Een professioneel begeleider weet waar eigen competentie zit en geeft aan waar grenzen van eigen mogelijkheden zitten

Dit zegt Bram Bakker over geregistreerd coaches. StiR heeft meer dan 1000 geregistreerd caoches in haar register, die allen een Post HBO opleiding hebben gevolgd en kunnen aantonen dat ze voldoende ervaring hebben in het vak van coachen. Uit onderzoek van @Rambam blijkt dat er teveel slecht opgeleide coaches zijn met alle gevolgen van dien. Op zoek naar een coach en zeker weten dat je een goed opgeleide professioneel begeleider treft? Zorg dat je zeker weet dat jouw coach weet waar het over gaat en ga in zee met een geregistreerd coach via www.stir.nu.


Teamchange geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van de Training Teamontwikkeling en Workshop Groepsdynamica aangeboden door Teamchange. In februari 2020 start de Training Teamontwikkeling en is door StiR met 6 PE punten geaccrediteerd. De Workshop Groepsdynamica start in maart 2020 en is ook door StiR met 6 PE punten geaccrediteerd. De trainingen zijn op meerdere locaties in het land. Ook biedt Teamchange met korting Praktijk-Leergroep aan, deze is meerdere keren in het jaar en heeft 9 PE punten. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


Voetstappen in het Veld geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van de opleiding Leeractiviteit Studiedag Systemisch Werken aangeboden door Voetstappen in het Veld. Deze opleiding is in mei en vindt plaats in Bergschenhoek en is door StiR geaccrediteerd met 6 PE punten. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


ICM geeft StiR geregistreerden 10% korting

ICM biedt in 2020 weer een reeks interessante leeractiviteiten aan, waar StiR geregistreerden met 10% korting aan deel kunnen nemen. ICM heeft voor een groot deel van haar leeractiviteiten-aanbod bij StiR accreditatie aangevraagd. Dit betekent dat wanneer StiR geregistreerden hieraan deelnemen, ze hiervoor PE punten ontvangen die ze nodig hebben voor de herregistratie. StiR geregistreerden ontvangen bovendien 10% korting op de prijs van de door StiR geaccrediteerde ICM leeractiviteit. Kijk hier voor meer informatie in het leeractivteiten-overzicht op onze website.