Nieuws

PE online – de nieuwe StiR applicatie voor het laten registreren en accrediteren

Op veler verzoek om het (her) registratieproces te vereenvoudigen, zal vanaf januari 2021 het onderdeel ‘registers’ toegankelijk gemaakt worden via de applicatie PE online.

PE-online
PE-online is een applicatie voor professionals en cursusaanbieders om snel, eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie te beheren. PE-online wordt veel gebruikt in de zorgsector, onder meer voor de kwaliteitsregistratie van huisartsen, tandartsen, schoonheids- en medisch specialisten.

Aanbieders van bij- en nascholing dienen hun aanbod digitaal, via PE-online, in bij StiR zodat PE punten toegekend kunnen worden. Vanaf het moment van aanvraag, kan direct de status van het cursusaanbod te zien zijn de centrale scholingsagenda. Aanbieders van deze geaccrediteerde leeractiviteiten verzorgen digitaal de presentielijst, zodat deze PE punten automatisch bijgeschreven worden in het dossier van de StiR geregistreerden.

Dankzij een eigen PE online account kan de geregistreerde of aanbieder van leeractiviteiten zelf gegevens wijzigen en 24- uur per dag de stand van zaken bekijken.

Meer informatie over PE online: https://nl.pe-online.org/

Het aanvragen en beheren van accreditatieaanvragen zal vanaf oktober dit jaar al via dit portaal plaatsvinden.
Het registerdeel zal vanaf januari 2021 toegankelijk zijn.

Zowel de bestaande aanbieders van leeractiviteiten als huidige geregistreerden zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan: info@stir.nl


StiR Registratie Reglement

Alle afspraken gemaakt over de persoonsregistraties van StiR professionals zijn terug te vinden in het StiR Reglement Registratie. Per 1 oktober 2020 gelden de eisen opgenomen in versie 1.1.

De opgenomen wijzigingen van versie 1.1. zijn terug te vinden op pagina 2 van het Reglement.

Klik hier voor het downloaden van het StiR Reglement Registratie
Klik hier voor het downloaden van de gedragscode professioneel begeleiders


SZW bevestigd: 1 december ontwikkeladvies weer beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een nieuwsbericht bevestigd dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies kunnen volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Met de subsidieregeling Ontwikkeladvies (die loopt van 1 augustus t/m 31 december 2020) krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Met de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken. Dit programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Ook StiR geregistreerden kunnen zich laten registreren als loopbaanadviseur mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen vanaf 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Ook de StiR geregistreerde zou kunnen worden aangemerkt als een gekwalificeerde loopbaanadviseur, mits hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet die beschreven worden in artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en gebruikmaakt van een digitale arbeidsscan.

Arbeidsmarktscans

Bij de uitvoering van het Ontwikkeladvies is het noodzakelijk dat een digitale arbeidsmarktscan wordt ingezet. Om het voor de StiR geregistreerden wat eenvoudiger te maken hebben we de volgende aanbieders gevonden, waar je als StiR geregistreerde gebruik van kan maken. Let er echter wel op dat nog niet bekend is of deze aanbieders door het ministerie zijn goedgekeurd. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.

Icares
Ixly
Jobport
LDC

Wij zouden het op prijs stellen als je bij de leveranciers meldt dat je StiR geregistreerd bent. Op deze manier weten deze aanbieders via welke route jullie bij hen terecht zijn gekomen, wat onze naamsbekendheid ook weer vergroot.

De exacte voorwaarden voor gebruikmaking van het Ontwikkeladvies zijn hier terug te vinden.

De registratie kan verricht worden vanaf nu, maar de aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af. Loopbaanadviseurs die aan de eisen voor de regeling voldoen kunnen zich vanaf 1 augustus 2020 op www.ontwikkeladviesportaal.nl aanmelden. Nadat je bent aangemeld als loopbaanadviseur, kan je starten met het registreren van ontwikkeladviestrajecten voor deelnemers die je gaat begeleiden. Registratie van iedere deelnemer is belangrijk, omdat alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een aanvraag kan worden gedaan. Op dit portaal kan je alleen de registratie van ontwikkeladviestrajecten en deelnemers doen en bijhouden. Het aanvragen van de subsidie gaat via het aanvraagportaal op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/ subsidie aanvragen. De aanvraag van de subsidie vindt plaats na af loop van het ontwikkel adviestraject.

Klik hier voor de algemene informatie vanuit de overheid t.a.v. het Persoonlijk ontwikkeladvies, alwaar ook de link naar onze website vermeld is
Klik hier voor directe toegang tot het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de regeling NL Leert Door.
Klik hier voor de directe toegang tot de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.


Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket.

Hoe de maatregelen precies worden ingevuld, wordt bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Klik hier voor meer informatie en het document vragen en antwoorden Rijksoverheid


Dag van de Coach wordt gehouden op 7 september met thema werk-druk

Werk-druk is een actueel probleem en maatschappelijk issue in Nederland. Hoge werk-druk verstoort de balans, waardoor de belasting op verschillende vlakken oploopt en de cliënt niet alleen de controle verliest op het werk, maar ook op sociaal en financieel vlak en in de thuissituatie. Psychische en fysieke klachten kunnen hierop volgen.
Wat is werk-druk, wat zijn oorzaken en gevolgen? Hoe voorkom je dat je als coach gebukt gaat onder druk en hoe begeleid je cliënten die er gebukt onder gaan?
De Dag van de Coach 2020 brengt alle facetten van werk-druk in beeld. Je weet je eigen balans in evenwicht te houden en kunt je cliënten begeleiden om dat ook te realiseren.

Wilt u meer informatie klik dan hier.

U kunt hier de bezoekersinformatie downloaden, waar ook de informatie in staat hoe met Corona wordt omgegaan.


Rake Vragen geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van het Programma Rake Vragen, dit wordt aangeboden door Rake Vragen. Geduren het jaar kunt u zich inschrijven voor het Praktijk Programma Rake Vragen. Deze is door StiR met 10 PE punten geaccrediteerd. Het programma is online. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


VistaNova geeft StiR geregistreerden 10% korting

StiR geregistreerden ontvangen 10% korting op de prijs van de Verdiepingstraining Systemisch Coachen en Koersonderzoek Technieken aangeboden door VistaNova. De Verdiepingstraining Systemisch Coachen is door StiR 8 PE punten geaccrediteerd en Koersonderzoek Technieken met 24 PE punten. De trainingen zijn in Amersfoort. Kijk hier voor meer informatie in het leeractiviteiten-overzicht op onze website.


Hoofdlijnen NL Leert Door

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit laat Minister Koolmees de Kamer op 2 juli jl. weten. Met dit ontwikkeltraject krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. De Minister streeft ernaar de tijdelijke subisidieregeling ‘NL Leert Door’ met inzet van ontwikkeladvies ergens de komende weken te publiceren.

Hoofdlijnen regeling NL leert Door met inzet van ontwikkeladvies
Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Komen bij StiR geregistreerden ook in aanmerking voor het begeleiden van een ontwikkeltraject?
In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers waarover wij u eerder hebben geïnformeerd: De zelfstandig loopbaanadviseur kon toen deze subsidie aanvragen. Ook StiR geregistreerden konden dit doen mits ze aan de aanvraagcriteria voldeden.

Hoe te communiceren en waar meer informatie?
In de communicatiecampagne van het NL Werkt Door pakket zal gefaseerd aandacht worden besteed aan de verschillende onderdelen. Vanuit de overheid zal de campagne aanhaken bij de lopende campagne Hoewerktnederland.nl die als landingspagina voor NL Leert Door zal fungeren.

Klik hier voor het downloaden van de Kamerbrief


Corona maatregelen en te behalen PE punten in het kader van herregistratie

Het verlengen van de coronamaatregelen zorgt er misschien voor dat de eerder gemaakte afspraken en planning ten aanzien van het bijwonen van leeractiviteiten in het kader van de herregistratie, niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben aanbieders van leeractiviteiten de mogelijkheid gegeven (tijdelijk) digitaal hun aanbod te verzorgen zodat deze wel door zouden kunnen gaan. Hiernaast zijn de eisen ten behoeve van herregistratie zo opgesteld dat het gaat om “gemiddelde” aantallen per jaar. Het kan dus zijn dat het ene jaar iets minder activiteiten verricht worden en het jaar erop meerdere. Uiteindelijk gaat het dan om het totaal aantal verrichte activiteiten over 5 jaar. Voor het behalen van voldoende PE punten kan ook gedacht worden aan het bijhouden van vakliteratuur of bijvoorbeeld het schrijven van een artikel. Deze afspraken zijn terug te lezen in het Reglement Registratie.


Geaccrediteerde leeractiviteiten digitaal aanbieden i.v.m. verscherpte maatregelen inzake corona

Gezien huidige verscherpte maatregelen van de overheid naar aanleiding van de corona-uitbraak, worden er (tijdelijk) geen leeractiviteiten meer fysiek aangeboden.


Aanbieders
Aanbieders kunnen ervoor kiezen deze activiteiten (tijdelijk) digitaal in te richten. Indien hiervoor gekozen wordt, verzoeken wij bij deze inrichting acht te slaan op de door StiR gestelde eisen en vragen wij u ons een aanvullende onderbouwing te sturen waaruit dit blijkt. De wijze waarop aanbieders dit doen, kan per situatie verschillend zijn en zal op voorhand niet door StiR voorgeschreven worden. Als een aanbieder kiest voor een permanent gewijzigd aanbod, dient een nieuwe accreditatieaanvraag ingediend te worden, welke behandeld zal worden als nieuwe aanvraag.
Meer informatie t.a.v. de inhoudelijke eisen en het aanvraagformulier is hier terug te vinden

Geregistreerden
De wijze waarop aanbieders omgaan met hun (tijdelijke) gewijzigde aanbod naar aanleiding van de verscherpte maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, kan per aanbieder verschillend zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de aanbieder.